บทความนี้เรามาลองดูวิธีการสอนหรือ แนวทางสร้างการเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการคิด โดยไม่มุ่งแต่หาคำตอบเพียงอย่างเดียว เราใช้คณิตศาสตร์เป็นสื่อกลางนำพาให้เด็กๆ เกิดกระบวนการคิด ซึ่งกระบวนการจะเป็นส่วนสำคัญกว่าการมุ่งหาคำตอบเพียงอย่างเดียว

โดยต้องขอบคุณ Dr. Yeap Ban Har ที่มาแสดงตัวอย่าง การใช้คำถาม ถามนำ ให้เด็กคิดเอง คิดตาม จนเกิดเป็นกระบวนการ ทำอย่างไร เราไปดูกัน

Number Bonds

ความรู้พื้นฐานเริ่มต้นที่สำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์แนวสิงคโปร์ โดยใช้การแสดงรูปภาพที่ประกอบด้วยรูปวงกลมอย่างน้อย 3 รูป เชื่อมโยงกันระหว่าง Part – Part และ Whole ซึ่งเทคนิคนี้ช่วยให้เด็กได้เข้าใจความสัมพันธ์กันระหว่างการบวกและการลบได้โดยง่าย

Meaningful Learning

คณิตศาสตร์สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เพื่อให้เด็กได้เข้าใจถึงแนวคิดหลักของบทเรียนว่า “ทำไม” และ “อย่างไร” สิ่งนี้จะช่วยพัฒนากระบวนการคิดของเด็กและสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียน ซึ่งต่างจากบอกสูตรหรือขั้นตอนวิธีทำเพียงเพื่อหาคำตอบโดยปราศจากความเข้าใจ

Bar Modeling ตอน 1

หลักสูตรคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์มุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนสามารถการแก้โจทย์ปัญหามากกว่าการคำนวณ

เริ่มต้นในระดับชั้นประถม 1 เด็กจะพบกับโจทย์ปัญหาที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนสามารถหาคำตอบได้เพียงขั้นตอนเดียวเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในแก้โจทย์ปัญหา จากนั้นในระดับชั้นประถม 2 จะเริ่มได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนบาร์โมเดล (Bar Modeling) เพื่อช่วยในการสรุปความเข้าใจโจทย์ ซึ่งโมเดลที่ได้จากการวาดจะช่วยนำไปสู่การหาคำตอบให้กับเด็กได้เอง และพร้อมสำหรับการแก้โจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในลำดับต่อไป

Bar Modeling ตอน 2

บาร์โมเดลมีอยู่หลายรูปแบบซึ่งอาจใช้ได้ทั้งรูปแบบ Part-Whole Model หรือ Comparison Model แต่ในโจทย์ลักษณะที่ใช้การเปรียบเทียบอายุ อาจใช้การวาดโมเดลเปรียบเทียบก่อนและหลังหรือ Before & After เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นช่วงเวลาที่ต่างกัน ซึ่งหากเด็กได้ฝึกฝนจะเกิดทักษะ จะช่วยให้เด็กสามารถหาคำตอบจากโจทย์ที่มีความซับซ้อนบางข้อได้โดยไม่ต้องใช้สมการตัวแปร

Dividing a Fraction by a Fraction

การหารเศษส่วน หากทำแบบ step by step กลับหารเป็นคูณ กลับเศษเป็นส่วน ตามที่เราจำสเตปกันมา คงจบไปตั้งแต่หนึ่งนาทีแรกแล้ว, ทำไมเราต้องมุ่งเน้นกระบวนการ หากต้องการผลลัพธ์ใหม่ แล้วยังทำแบบเดิม จะได้หรือไม่ ลองมาศึกษากัน

เหล่านี้เป็นตัวอย่างการเรียนการสอน และหัวใจของคณิตศาสตร์สิงคโปร์ นั่นก็คือ

“Process is more important than outcome.”

น่าจะเป็นคำตอบให้กับผู้ปกครองหลายๆ ท่านที่สอบถามเข้ามาว่า “คณิตศาสตร์สิงคโปร์เรียนยังไง ?” ได้เป็นอย่างดีครับ 😉