Mind Math

หลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์ของ S.A.M (Seriously Addictive Maths) ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้งานจริง ทำให้การเรียนมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวัน และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

img-1

The Real Singapore Maths

ด้วยแบบฝึกหัดที่ออกแบบคำถามเพื่อช่วยฝึกให้เด็กใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล มองเห็นภาพก่อนลงมือแก้ปัญหา ไม่ด่วนสรุปปัญหาเร็วเกินไป

เรียนรู้ที่จะแยกแยะ ตั้งสมมุติฐาน เปรียบเทียบ และจำแนกโจทย์ปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างกระบวนการทางความคิดของเด็ก

เริ่มต้นจากขั้นพื้นฐาน และพัฒนาจนนักเรียนเกิดความชำนาญ

img-2

Learn all the right skills

img-3

คิดอย่างมีวิจารณญาณ

เรียนรู้ที่จะแยกแยะ ตั้งสมมุติฐาน เปรียบเทียบ จำแนก อย่างมีประสิทธิภาพ เราส่งเสริมให้นักเรียนคิดผ่านโจทย์มากกว่าการให้คำตอบโดยทันที

img-4

ค้นหาและเลือกวิธีแก้ปัญหา

เรียนรู้ที่จะเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เราฝึกสอนนักเรียนให้รู้จักค้นหาวิธีต่างๆ และเลือกใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการแก้ปัญหา

img-5

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

แบบฝึกหัดที่ออกแบบคำถามให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล เสริมสร้างกระบวนการทางความคิด โดยไม่ด่วนสรุปปัญหาเร็วเกินไป

img-6

อภิปัญญา

ด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลาย และออกแบบมาอย่างดี โดยเริ่มต้นจากขั้นพื้นฐานและพัฒนาต่อยอดจนนักเรียนเกิดความชำนาญ

img-7

เทคนิคการสร้างแบบจำลอง

เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนผ่านการสร้างแบบจำลอง เพื่อช่วยให้มองเห็นภาพก่อนลงมือแก้ปัญหา ด้วยสื่อการสอนที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกบทเรียน

img-8

การแก้โจทย์ปัญหา

เรียนรู้และทำความเข้าใจโจทย์คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์และปรับใช้ทักษะที่มี กับโจทย์ปัญหาในชีวิตจริง

Award Winning Curriculum

Contact Info

S.A.M เลขสิงคโปร์สำหรับเด็ก สาขา The Crystal Park เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดคอร์สที่เหมาะสมกับน้องๆ พร้อมทดสอบพื้นฐานทักษะกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

Phone: 065 051 6990

img-18

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ประเมินทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก ฟรี

12 + 12 =