SPEAK OUT YOUR MIND

MIND ACTIVE ENGLISH

Be more active in learning English.

แต่พวกเขาจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับความสนุก ที่เกิดจากการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ผ่านทางการทำกิจกรรมมากมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการใช้งานภาษาอังกฤษที่จำเป็น เริ่มตั้งแต่การฝึกอ่าน สะกดคำ ฟังให้เข้าใจ จับใจความได้ เขียนให้เป็น อธิบายได้ชัดเจน พร้อมหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การพูดอย่างมั่นใจ สื่อสารได้อย่างไร้ขีดจำกัด

Fundamentals

คอร์สสำหรับการเตรียมพร้อมและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต

Intermediate

คอร์สนี้นักเรียนจะได้นำพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เรียนมาทั้งหมด มาประยุกต์ใช้กับ content ต่างๆในชีวิตประจำวัน

Intensive

เน้นไปที่ skill เหล่านั้นโดยเฉพาะ เพื่อการเตรียมพร้อมน้องๆเพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่างๆ และการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อความมั่นใจ

Open Positions

Writing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Speaking

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Reading & Listening

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Phonics Mind

Phonics เป็นรูปแบบการสอนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งจะเน้นที่การพัฒนาทักษะการฟัง และการฝึกออกเสียงคำศัพท์ซึ่งแต่ละคำจะมีความสอดคล้องกันระหว่างเสียงและวิธีการรูปแบบการสะกดของคำเหล่านั้น โดยการเรียน Phonics จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ที่จะออกเสียงหรืออ่านคำภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง โดยการฝึกออกเสียงพยัญชนะหรือคำต่างๆตามรูปแบบการสะกด

Learn

คอร์สสำหรับการเตรียมพร้อมและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต

Plearn

คอร์สนี้นักเรียนจะได้นำพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เรียนมาทั้งหมด มาประยุกต์ใช้กับ content ต่างๆในชีวิตประจำวัน

Contact Info

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดคอร์สที่เหมาะสมกับน้องๆ พร้อมทดสอบพื้นฐานทักษะกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

Phone: 065 051 6990