Coding for kids

Mind Coding

Coding ภาษาที่เราใช้สื่อสารกับเทคโนโลยีรอบตัว ไม่ว่าจะเป็น แอพพลิเคชั่น, โดรน, เกมส์, หุ่นยนต์ ฯลฯ

ทักษะด้าน Coding ช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด และวางแผนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้น้องๆ ถ่ายทอดจินตนาการสู่ผลงานที่จับต้องได้อย่างไร้ขีดจำกัด

Coding, skill for life.

การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก หลักสูตรสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนก้าวหน้าในโลกที่ขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยี ในขณะที่เรียนรู้การเขียนโค้ด พวกเขาก็จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ไปด้วย เช่น การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้เรื่องเหตุและผล การสื่อสารสองทาง การเล่นกับจินตนาการ แต่ละระดับจะผสมผสานกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้

การได้เห็นไอเดียสักอย่างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆ คือแนวทางที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการเรียนรู้

Contact Info

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดคอร์สที่เหมาะสมกับน้องๆ พร้อมทดสอบพื้นฐานทักษะกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

Phone: 065 051 6990

Email: mindschool.2018@gmail.com